Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Dopiewie

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cusdopiewo.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści dostępne:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wersja czarno - biała
 • wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • strona internetowa nie posiada plików wideo w polskim języku migowym;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej.

Wyłączania

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Usług Społecznych w Dopiewie i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-29.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów  i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Serwis może zawierać dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Zapewnienie dostępności serwisów

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Centrum Usług Społecznych prosimy o kontakt pod adres e-mail:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Dowhan, e-mail .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 814-80-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Data ostatniej znaczącej aktualizacji dla dostępności: 2024-03-29.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych funkcjonuje w budynku znajdującym się w Dopiewie; jest też administratorem świetlicy opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w Więckowicach, świetlic w Dąbrowie, Trzcielinie i Gołuskach oraz Klubu Seniora w Konarzewie. Wykaz adresów, telefonów i e-maili pracowników Centrum Usług Społecznych jest dostępny TUTAJ

 1. Centrum Usług Społecznych w Dopiewie - ul. Konarzewska 12, 62 - 070 Dopiewo
  Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Konarzewskiej. Wejście główne znajduje się w centralnej części budynku – prowadzą do niego schody frontowe. Drugie wejście, bezpośrednio z chodnika, jest dostępne z poziomu -1. Prowadzi do niego utwardzony podjazd odpowiedni dla osób poruszających się na wózkach i/lub nie mogących korzystać ze schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się winda. Punkt Obsługi Klienta oraz biura są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na terenie Centrum znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla nich. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 2. Świetlica w Trzcielinie - ul. płk. A. Kopy 36, 62-070 Trzcielin
  Wejście znajduje się od strony ul. płk. A. Kopy – prowadzą do niego schody i nie jest wyposażone w podjazd lub platformę schodową dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy ani platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Brakuje również toalet dla nich. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 3. Świetlica w Dąbrowie, Klub Rodzinny/Mobilny Klub Seniora - ul. Tęczowa 8, 62‑070 Dąbrowa
  Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne, od strony ul. Tęczowej, znajduje się w centralnej części budynku. Prowadzi do niego utwardzony chodnik (wprost z parkingu); drugie wejście jest dostępne z tyłu budynku (bezpośrednio z chodnika). Oba wejścia są odpowiednie dla osób poruszających się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na terenie obiektu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a przed budynkiem wyznaczono dla nich dwa miejsca parkingowe. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego. Zastosowano udogodnienia dla osób z niemowlętami i małymi dziećmi wymagającymi szczególnej opieki – jest dostępny przewijak i artykuły higieniczne. W sali przeznaczonej do prowadzenia zajęć ruchowych zastosowano wykładzinę antypoślizgową.

 4. Klub Seniora Konarzewo - ul. Kościelna 1, 62-070 Konarzewo
  Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Kościelnej dostępne bezpośrednio z chodnika.  Przed budynkiem nie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Nad wejściem nie ma głośników systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy ani platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 5. Świetlica Wiejska w Gołuskach, ul. Polna 4, 62-070 Gołuski
  Główne wejście znajduje się od strony ul. Polnej (z boku budynku). Cały teren wokół jest utwardzony i dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, jednak nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla nich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków z barierką ochronną. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w toalety dla osób z niepełnosprawnościami, pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 6. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Więckowicach
  Budynek szkoły – brak dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózkach.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚĆI PODMIOTU PUBLICZNEGO- (bip.gov.pl)

Skip to content