znaki_strona_www

Gmina Dopiewo planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie pod numerem telefonu 618 148-020 wew.12  lub 785 232 076 (osoba do kontaktu: Laura Mikołajczak) w terminie do 14.11.2023r.

Należy zaznaczyć, iż ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

   1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

    - orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)  

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programuOpieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2023r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z terenu gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Opieka wytchieniowa” - edycja 2023.

Łącznie zaplanowano realizację 5100 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Szacuje się, że każda z rodzin otrzyma średniomiesięcznie 18 godzin wsparcia tj. 204 godziny rocznie.

Program Opieki Wytchnieniowej realizowany jest w ramach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1812) oraz powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ww. ustawy.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z terenu gminy Dopiewo.

 

Łącznie zaplanowano realizację 5100 godzin usług opieki wytchnieniowej.

 

Szacuje się, że każda z rodzin otrzyma średniomiesięcznie 18 godzin wsparcia tj. 204 godziny rocznie.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.

 

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadaniem jej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.

 

Usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania świadczona będzie dla 25 osób niepełnosprawnych (w tym dla 5 dzieci do 16 roku życia).

 

Zakres usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej musi obejmować zapewnienie:

 • bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.

Zakres usług wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy i jest określany indywidualnie w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej. W szczególności obejmuje:

 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, w tym również pod nieobecność opiekuna faktycznego
 • pomoc w spożywaniu posiłków
 • karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
 • pomoc w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
 • pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 • inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych typu: samotność, cierpienie, itp.
 • zapewnienie kontaktów ze środowiskiem
 • umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

Usługa opieki wytchnieniowej może być realizowana w terminie i godzinach, mieszczących się w przedziale 6:00–22:00 w każdym dniu tygodnia.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. Ustawy)

Zgłoszenie do Programu osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu),
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia,
 • Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 13.02.2023 r.

 • drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
  lub
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 w godzinach urzędowania OPS.

 

Szczegółowe informacje:

Monika Bączyk-Widawska
Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel.61-814-80-20 wew.18

 

WAŻNE:

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.

 

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu wykorzystania limitu uczestników lub środków zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.