Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.  

KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu przysługuje Karta i na jak długo?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

 • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
 • Dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 • Dzieci powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek złożyć można na trzy sposoby:

1. Osobiście w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dopiewo, ul. Konarzewska 12

 • w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00
 • wtorek – piątek 7:30 – 15:30

2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-puap lub platformy empatia

3. Przesłać wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62–070 Dopiewo 

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz  że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie.
  Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 15,00 zł.
 • W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00zł.

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo

Konto:
Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie
54 9043 1012 3012 0025 9105 0007

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia

 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Ośrodka po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim.
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Aktualny wykaz zniżek oraz partnerów oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznana mieszkańcom Gminy Dopiewo uprawnia także do korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Lokalnych.

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Dopiewo mogą zostać Lokalnymi Partnerami Karty Dużej Rodziny. W tym celu wystarczy podpisać i złożyć deklarację przystąpienia do programu. Wcześniej należy określić, jakie zniżki i ulgi przedsiębiorca chce zaoferować rodzinom 3+.

Partnerzy lokalni:

Formularze wniosków i druków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

KONTAKT:
Anna Markiewicz - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
e-mail: