Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej i może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny ( zgodnie z http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102181439/O/D20101439.pdf ) oraz przy wykorzystywaniu narzędzi pracy socjalnej (http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/?id=121&m=40 )
  2. ze społecznością lokalną ( w oparciu o Model środowiskowej pracy socjalnej http://www.osl.org.pl/osl/ ) w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności

Kontrakt socjalny
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów osoby/rodziny/środowiska lokalnego.

Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Organizowanie społeczności lokalnej
Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) to zespół działań (czynności) podejmowanych w celu uruchomienia w danej społeczności, w szczególności marginalizowanej, długofalowego procesu upodmiotowienia jej członków, wzmacniania potencjału (zarówno społeczności jako całości, jak i jej poszczególnych elementów, czyli osób, rodzin, grup), tworzenia sieci współpracy oraz budowania struktur wspierających rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zrównoważony rozwój lokalny, i w efekcie wpływanie na poprawę jakości życia. Usługa organizowania społeczności lokalnej oparta jest o Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej.
(model do pobrania tutaj)

Praca socjalna jest realizowana przez pracowników socjalnych OPS Dopiewo ( tutaj przekierowanie do kontaktów )

Skip to content