Informacja o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Zestawienie logotypów: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Tytuł projektu

Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych


Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie:

Zadania Lidera (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu) realizowane w projekcie:

 • wsparcie kadry ośrodków pomocy społecznej w transformacji w centrum usług społecznych,
 • organizacja spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych oraz doradztwa specjalistycznego,
 • działania edukacyjno-informacyjne.

Zadania każdego z Partnerów (m.in. Gminy Dopiewo) realizowane w projekcie:

 • przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych,
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców gmin w zakresie deficytowych usług społecznych,
 • uruchomienie 4 usług społecznych dla mieszkańców gmin na podstawie diagnozy, świadczonych w społeczności lokalnej odpowiedzialnych na potrzeby mieszkańców. Zakłada się, że usługi będą świadczone zgodnie z założeniami deistytucjonalizacji (DI).

Grupa docelowa (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta):

Mieszkańcy 7 gmin, w tym szczególnie:

 • osoby potrzebujące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, w tym z problemami psychicznymi ich otoczenie,
 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, starsze, z ograniczoną sprawnością, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego (bezrobotne, ubogie, upuszczające placówki),
 • osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby narażone na wykluczenie społeczne ,.in. z powodu uzależnień lub narażenie na przemoc.

Kadra instytucji regionalnego systemy polityki społecznej i systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej / Centrów Usług Społecznych.


Cel lub cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS dla 1400 Wielkopolan zamieszkujących w 7 gminach – Partnerach projektu (po 200 osób w każdej z 7 gmin), w okresie od 1.07.2023-30.06.2026. Ponadto celem działań ROPS w Poznaniu jest wzmocnienie 7 OPS i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji ośrodka pomocy społecznej (OPS) w centrum usług społecznych (CUS) oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.


Efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów):

 • wysokiej jakości, dostępne usługi świadczone w społeczności lokalnej dla minimum 1400 osób,
 • minimum 70 pracowników kadry instytucji regionalnego systemy polityki społecznej zostanie wsparta w zakresie rozwoju Centrów Usług Społecznych oraz świadczenia wysokiej jakości usług społecznych,
 • wsparcie 7 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowych, regionalnym lub lokalny,
 • utworzenie 70 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej,
 • świadczenie usługi w społeczności lokalnej przez 100 osób,
 • powołanie 7 Centrów Usług Społecznych w Wielkopolsce.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

18 749 999,98 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

13 124 999,98 zł


Partnerzy Projektu:

 • Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
 • Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
 • Gmina Dopiewo / Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
 • Gmina Pniewy / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,
 • Miasto i Gmina Pleszew / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 • Gmina Szydłowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Kontakt w sprawie projektu:

Anna Żygulska, tel. 609-002-538, e-mail:


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie.

Skip to content