Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12, NIP: 7772278911 (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: .
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. ograniczenia przetwarzania:
   1. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
  4. usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 10. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

Z osobą pełniącą obowiązki IOD w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie można skontaktować się za pomocą adresu e-mail:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim na mocy RODO.
Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.
Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza ADO i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularne szkolenia, odpowiada na pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady “privacy by design” oraz “privacy by defaut” a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
W dokumentach anglojęzycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest określane skrótem GDPR, od angielskiej nazwy: General Data Protection Regulation

 

Status administratora danych osobowych (ADO) może mieć każdy podmiot. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.
Termin „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone w jeszcze bardziej transparentny sposób.
Twoje dane osobowe administrator danych osobowych może przetwarzać w sytuacji:

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrywany jest Twój wniosek lub wykonywana jest umowa,
 • gdy istnieje ku temu podstawa prawna, jak np. przepis kodeksu postępowania administracyjnego czy ustawy o planowaniu przestrzennym,
 • gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych to sformułowanie ogólne, oznaczające jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych, udostępnianie danych

 

Podmiot przetwarzający to podmiot, któremu administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobie fizycznej lub prawnej, organowi publicznemu, jednostce organizacyjnej lub innemu podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Podmiot (procesor) przetwarzający dane osobowe nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Działa natomiast na podstawie umowy z administratorem danych. Jeżeli administrator chce powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu, to może w tym celu korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

RODO daje każdemu, kogo dotyczą dane, nowe uprawnienia w postaci m.in. prawa do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych). Oznacza to umożliwienie osobie, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych, jeżeli spełniona jest choćby jedna z poniższych przesłanek:

 •  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją,
 • osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na: cele zdrowotne lub interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.