Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Dopiewo oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony na lata 2021-2025. 

Komisja została powołana przez Wójta Gminy. Posiedzenia odbywają się  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, piętro I. Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminna komisja dysponuje środkami finansowymi uzyskanymi na te cele z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych przez Urząd Gminy przedsiębiorcom.

Pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dopiewie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii (Konarzewo, Trzcielin, Więckowice). 

Informacje na temat możliwości podjęcia terapii, zgłoszenia uzależnionego członka rodziny, uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego, zapisów do świetlic itd., można uzyskać kontaktując się:  

Wniosek do gminnej komisji może złożyć każda osoba lub instytucja, która posiada informację  o osobie  nadużywającej alkohol, której zachowanie  powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia!

Wniosek do pobrania: kliknij tutaj