Asystent rodziny według Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. jest osobą, która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Doradza, wspiera i ułatwia rodzinom właściwe wypełnianie ról społecznych. Poszukuje i wydobywa oraz uświadamia rodzinom potencjał i możliwości, które tkwią w niej samej.

Aktywizuje do uczestniczenia w życiu społecznym poprzez podejmowanie pracy zawodowej, angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Wszystkie te działania mają na celu osiągnięcie przez rodziny z trudnościami życiowymi samodzielności i stabilizacji.

Asystent podejmuje starania mające na celu niedopuszczenie do sytuacji, gdy dzieci zostaną umieszczone poza domem rodzinnym – w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku, kiedy dzieci już znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta jest podjęcie działań umożliwiających ich jak najszybszy powrót do domu. Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym, aby jak najlepiej zdiagnozować potrzeby, a następnie wspierać rodziny przeżywające trudności.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie funkcję asystenta rodziny pełni pani Agnieszka Jasińska-Więckowska, numer telefonu: 693 290 242.