Czym jest Wielkopolska Karta Rodziny?

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Komu przysługuje Karta i na jak długo?

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania: w dniu składania wniosku nie ukończyło 18-tego roku życia, 25-tego roku życia – w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu Sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Program skierowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rodzin zastępczych;
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek rodzica dziecka, pełnoletniego członka rodziny, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzica zastępczego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wniosek złożyć można na dwa sposoby:

1. Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dopiewo, ul. Konarzewska 12

 • w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00
 • wtorek – piątek 7:30 – 15:30

2. Przesłać wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62 – 070 Dopiewo

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku rodzica mającego dorosłe dzieci – oświadczenie, że rodzic nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Ośrodka po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim.
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez podmioty, które przystąpią do programu.

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
 • Porozumienie Partnerskie nr 2/gmina/2015 zawarte w dniu 9 stycznia 2015r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gmina Dopiewo. 

Aktualny wykaz zniżek oraz partnerów oferowanych przez Wielkopolską Kartę Rodziny dostępny jest na stronie: