DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,

sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,

nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,

tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,

inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,

edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,

rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,

inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,

monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,

kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,

prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),

udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,

udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,

udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.

bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

 • planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,
 • sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,
 • tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,
 • inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,
 • edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,
 • rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,
 • inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,
 • kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,
 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),
 • udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.
 • bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.
 • bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. USŁUG, REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • realizacja zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod względem zgodności z decyzją administracyjną,
 • współpraca z podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie usług dotyczących seniorów i osób niesamodzielnych,
 • realizacja programów i projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w tym m.in. program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi programami i projektami,
 • pozyskiwanie i analiza usługodawców oraz opiekunek/ów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z zakresu świadczonych usług w ramach programów i projektów,
 • nadzór nad prawidłowością ewidencji czasu pracy opiekunek/ów,
 • kontakt z podmiotami pośredniczącymi i zarządzającymi programami/projektami,
 • realizacja zadań związanych z ewaluacją i monitoringiem realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług, programów i projektów,
 • współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji zadań,
 • prowadzenie na bieżąco zestawień finansowych dotyczących terminowości opłat za realizowane usługi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
 • przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej w zakresie oferowanych usług, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_0]

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.     

Grupa docelowa

Pomocą w formie asystentury osobistej przewiduje się objąć 13 osób niepełnosprawnych, w tym 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż*:

 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

Planowana ogólna liczba godzin do zrealizowania wynosi 6480.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc/wsparcie:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • w załatwieniu spraw urzędowych
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Asystent może świadczyć wsparcie doraźnie lub systematycznie.

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Jego założeniem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługa opieki wytchnieniowej w 2022 roku przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującemu całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Grupa docelowa

Pomocą w formie opieki wytchnieniowej przewiduje się objąć członków rodziny lub opiekunów 20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla jednej osoby wynosi 240 godziny, ogółem liczba godzin do zrealizowania wyniesienie 6000.

FORMY POMOCY:

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie mogła zostać zrealizowana poprzez świadczenia w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  • ośrodku wsparcia
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Dopiewo

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.

Skip to content