Bezpłatne warsztaty: Kobieta skuteczna i w dobrej kondycji psychofizycznej

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dla kobiet: „Kobieta skuteczna i w dobrej kondycji psychofizycznej w profilaktyce uzależnień od alkoholu środków psychoaktywnych oraz przemocy”

Obraz przedstawia kobietę patrzącą w górę. Grafika zawiera pełen tytuł warsztatu: Kobieta skuteczna i w dobrej kondycji psychofizycznej w profilaktyce uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz przemocy.

Spotkania poprowadzi Katarzyna Duńska - psycholożka, trenerka szkoleniowa, propagatorka zdrowego trybu życia z wieloletnim doświadczeniem.

Termin: pierwsze spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2024r. o godzinie 17.00, i potrwa do 21.00.

Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Dopiewie,  ul. Konarzewska 12, Dopiewo, (pierwsze piętro, prosimy użyć dzwonka).

Warsztaty potrwają do grudnia 2024r., odbywać się będą co 2-3 tygodnie. Kolejne terminy zostaną ustalone przez uczestniczki w trakcie spotkania. Do cyklu warsztatów będzie można dołączyć również w ciągu roku.

Zapisy przyjmowane są od 3 kwietnia 2024r. pod nr telefonu 693-290-213 u Pani Anny Markiewicz.

Ilość miejsc ograniczona.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego_Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


Dopiewo, dnia 16 kwietnia 2024r.

CUS 221.01.2024                                                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach specjalistycznego poradnictwa z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: pomagamy24h.pl sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 6m/lok.1, 61-656 Poznań


DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: "Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach specjalistycznego poradnictwa z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo”


Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.


Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2024 r.

Wykonawca jest związany ofertą do 10.05.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2024 roku do godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024 roku o godz. 9.00


Wykonawca składa wraz z ofertą (interaktywny „Formularz ofertowy”) dokumenty podpisane zgodnie z wymogami pkt 11.B SWZ:

 1. Wypełnione oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ;
 2. Wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
 3. Wypełnione oświadczenie dot.podziału prac realizowanych przez podmioty występujące wspólnie- załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
 4. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
 5. Formularz cenowy - Załącznik Nr 5 do SWZ

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się TUTAJ


Załączniki:

PRZEDŁUŻONY Nabór na pracownika socjalnego / aspiranta pracy socjalnej

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY / ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ (jedno stanowisko pracy)


Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 06.05.2024Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są poniżej:


Niezbędne załączniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składnia do składania ofert - AKTUALIZACJA

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Dopiewo:  

 • schroniska dla osób bezdomnych,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Świadczenie usług obejmie okres od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.


Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 15.00, w następujący sposób:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

W przypadku wyboru Wykonawcy oryginały dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu w celu zawarcia umowy.


Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych dokumentach:


Przedstawiamy ocenę ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały jest Gmina Dopiewo.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2024 r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z terenu gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Opieka wytchieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024.

Łącznie zaplanowano realizację 3750 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Szacuje się, że każda z rodzin zakwalifikowana do programu otrzyma średniomiesięcznie 15 godzin wsparcia tj. 150 godziny rocznie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie do Programu osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności następuje przez złożenie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu).
 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia.
 • Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 marca 2024 roku.

 • drogą pisemną, pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną EPUAP: /CUSDOPIEWO/SkrytkaESP
 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, w godzinach urzędowania CUS.

Szczegółowych informacji na temat usługi udziela Pani Laura Mikołajczak Inspektor ds. usług oraz realizacji programów i projektów (tel. 61-814-80-20 wew. 12).

WAŻNE: Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu wykorzystania limitu uczestników lub środków zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W załącznikach dostępne są wnioski oraz szczegółowe informacje na temat usług:

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego/aspiranta pracy socjalnej

Dyrektor  Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik socjalny / aspirant pracy socjalnej (jedno stanowisko pracy)

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów do 20.03.2024

Zatrudnienie od: 2.04.2024r.

Szacowanie wartości zamówienia - schronienie w schronisku dla osób bezdomnych - AKTUALIZACJA

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).


I. Zamawiający

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP 777-31-33-416, REGON 631258738,

działającą przez swoją jednostkę organizacyjną, tj.:

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo


II. Postanowienia ogólne

Centrum Usług społecznych w Dopiewie planuje realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych,  oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dopiewo. W okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na  powyższe Centrum Usług Społecznych w Dopiewie zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia, w formie odpowiedzi na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia stanowiącego załącznik nr 1.


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób tego pozbawionych, dla których organem właściwym miejscowo jest Zamawiający, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. w formie:

 • schroniska dla osób bezdomnych,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Zakres usług:

1) Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w tym:

 1. Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
 2. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży;
 3. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;
 4. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
 5. Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;
 6. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

2) Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym:

 1. Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie;
 2. Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku
  i gorącego napoju;
 3. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc
  w myciu, kąpaniu i ubieraniu opieka higieniczna;
 4. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną;
 5. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;
 6. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości
  jej wymiany;
 7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 8. Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących
  na podstawie odrębnych przepisów;
 9. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

Termin realizacji

Świadczenie usług obejmie okres od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.


IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługi będą świadczone na rzecz osób, dla których organem właściwym miejscowo do udzielania świadczeń z pomocy społecznej jest Zamawiający
 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób bezdomnych, kierowanych do korzystania z usług będzie zależna od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia.
 3. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Dopiewie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie oraz e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
 5. W przypadku zawarcia umowy na realizację usługi, wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w przypadku umieszczenia osoby bezdomnej w określonej placówce. Zamawiający nie dopuszcza płatności ryczałtowych za gotowość do przyjęcia osób do placówki, a jedynie za faktycznie przyjęte do placówki osoby – stosownie do czasu pobytu.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą placówki wpisane przez Wojewodę do rejestru miejsc dla osób bezdomnych
  i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Zapewnią   personel   zgodnie z wymogami, określonymi w art.  48a ust. 2g i 2h ustawy
  o pomocy społecznej odpowiednio do formy świadczonych usług.  
 3. Zapewnią minimalny standard usług podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896) - odpowiednio do formy świadczonych usług.
 4. Minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. Sposób przygotowania i złożenia informacji

 1. Informacje o proponowanej cenie za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia stanowiącego załącznik nr 1, który należy przesłać na adres e-mail:
 • Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;


Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami:

Zasady przyznawania Zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje w kwocie 215,84 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 • Niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);
 • Niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • Niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • Osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Kiedy Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • Osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS; KRUS, MSWIA;
 • Osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • Członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Złożenie wniosku po raz pierwszy

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

O niepełnosprawności orzekają:

 • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego dostępny jest na miejscu w Centrum Usług Społecznych w Dopiewie oraz do pobrania poniżej:

Dopiewski Budżet Obywatelski

Bądź aktywny! Od 21.03 zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim!

Jesteś pomysłowy! Bądź aktywny! Weź udział w 9. edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego – będzie to Twój wkład w rozwój Gminy! Napisz projekt, zbierz poparcie, a następnie wybierz najlepszy pomysł poprzez głosowanie. Budżet obywatelski to 300 tys. zł do podziału między 3 grupy sołectw.

Projekty zmieniają sołectwa

Do tej pory zrealizowano 21 zwycięskich projektów wybranych do realizacji przez mieszkanki i mieszkańców gminy, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Są to m.in.: pumptrucki w Dąbrówce i Więckowicach, boisko w Palędziu, zagospodarowanie rekreacyjnego centrum Konarzewa 
i uporządkowanie dwóch parków: „Leśny zakątek” w Skórzewie i „Park Wiejski” w Gołuskach, doposażono Ochotnicze Straże Pożarne: jednostka w Dopiewie zyskała motorówkę, OSP w Palędziu bogatsze jest o quad, mundury i basen pożarniczy, a  strażacy w Zakrzewie w tym roku otrzymają mechaniczny zestaw ratowniczy. 

Najwięcej projektów zrealizowano w sołectwach Gołuski i Skórzewo - 5, następnie w Konarzewie 
i Palędziu - 3, a sołectwa Dąbrowa, Dopiewiec i Trzcielin nadal czekają na swoje pierwsze zwycięstwo. 

Zgłoś swój projekt!

Każda pełnoletnia mieszkanka lub mieszkaniec, od 21 marca do 10 maja może, wyłącznie elektronicznie, zgłosić swój projekt (na stronie: www.dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.), w ramach grupy sołectw, do której należy sołectwo w którym mieszka. Musi go poprzeć co najmniej 15 mieszkańców sołectwa, którzy ukończyli 16 lat. 

 • Grupa I - obejmuje 3 największe pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 145 000 zł, a minimalna 50 000 zł.
 • Grupa II - obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin i Więckowice - maksymalna kwota projektu może wynieść 60 000 zł, a minimalna 15 000 zł.
 • Grupa III - obejmuje pozostałe sołectwa gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie i Zakrzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 95 000 zł, a minimalna 25 000 zł.

Projekty w ramach DBO realizowane są do wyczerpania budżetu w danej grupie sołectw. Oznacza to, że jeśli proponowany koszt realizacji zwycięskiego projektu jest niższy, niż cała kwota przewidziana w danej grupie sołectw będzie realizowany - z pozostałych środków finansowych - projekt, który zajął kolejne miejsce pod względem liczby głosów i mieści się w puli środków w grupie.

Zapamiętaj te daty:

Szczegółowy harmonogram, wyjaśnienia, poradniki czy opisy zrealizowanych projektów, na bieżąco można śledzić na stronie internetowej www.dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

Masz pytania? 

Nie wiesz, czy projekt wpisuje się w zadania samorządu gminnego? Zastanawiasz się czy działka, na której ma być zrealizowany projekt należy do Gminy Dopiewo? 

Śmiało, zadzwoń do nas! 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerami telefonów: 61 814 83 31, 61 89 06 373,  61 89 06 358

Wolisz napisać e-mail? Wyślij go na .

M. Juskowiak
graf. MJ, RK

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Dopiewo do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych w terminie od 09.02.2024 r. do 18.02.2024 r., konsultacji dotyczących Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024-2026, realizowanego w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Raport załączony poniżej:


Centrum Usług Społecznych i Wójt Gminy Dopiewo Pan Paweł Przepióra zapraszają do konsultacji Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024-2026, realizowanego w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W konsultacjach może wziąć udział każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo.

Konsultacje trwają do 18 lutego 2024 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Dopiewo do „Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024 - 2026”.


Opinie, uwagi i propozycje zmian można składać za pomocą platformy dopiewo.konsultacjejst.pl oraz z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo nr 836/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w terminie do 18.02.2024 r. :

 • w wersji elektronicznej na stronie dopiewo.konsultacjejst.pl
 • drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
 • osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
 • w wersji elektronicznej – formularz podpisany i zeskanowany przesłany na adres: lub

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Darią Henicz-Poprawą pod numerem telefony: 61 814 80 20 wew.18


Celem głównym Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej w oparciu o zasady kompleksowości, podmiotowości, jakości, powszechności, współpracy, pomocniczości oraz wzmacniania więzi społecznych.

Integracja wszelkich usług społecznych umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału usługowego oraz skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie usług społecznych.

Program Usług Społecznych określa rodzaj usług, jakie będą realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Dopiewie bezpośrednio na rzecz społeczności lokalnej. Tryb, zasady tworzenia i jego uchwalania określa rozdział 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1818).

Program Usług Społecznych został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną przez Lokalne Badania Społeczne „Diagnozę potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej pod kątem usług społecznych w gminie Dopiewo”, a zatem jest odpowiedzią na konkretne i dookreślone przez mieszkańców potrzeby.

Program Usług Społecznych przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez realizację kompleksowych działań zaspokajających ich oczekiwania i deficyty wynikające z przeprowadzonej Diagnozy.


Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w załączniku do niniejszej wiadomości:

Skip to content