Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024


Centrum Usług Społecznych  w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2024r.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.


Zgłoszenie przystąpienia do Programu następuje przez złożenie:

  • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu)
  • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia
  • Karta zakresu czynności (załącznik nr 8 do Programu)
  • Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 (załącznik nr 15 do Programu)

w przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, opiekun prawny dziecka będzie zobowiązany w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do Programu dostarczyć do siedziby Ośrodka pisemną akceptację osoby asystenta.  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 w   godzinach urzędowania CUS
  • drogą pisemną – pocztą tradycyjną
  • drogą elektroniczną poprzez EPUAP: /CUSDOPIEWO/SkrytkaESP

Szczegółowych informacji udziela:
Laura Mikołajczak
Inspektor ds. usług oraz realizacji programów i projektów
Tel: 785 232 076
tel. 618 148 020 wew.12


Pełne informacje o Programie dostępne są TUTAJ

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia
Karta zakresu czynności
RODO

Skip to content