Dodatek Osłonowy- WNIOSKI OD 10.01.2022

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

DLA KOGO

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

-  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą,
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

DLA KOGO WYŻSZY DODATEK

Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

GDZIE NALEŻY ZŁOZYĆ WNIOSEK

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

W gminie Dopiewo wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Dopiewie, ul. Konarzewska 12 .

Poniedziałek 8.00-17.00

Wtorek-czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.30

UWAGA!!!! WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ  WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSI ROCZNIE:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO DODATKU OSŁONOWEGO ROCZNIE WYNOSI WÓWCZAS:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Skip to content