Dzienny Dom Opieki Medycznej - otwarty

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała wraz z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie - Magdaleną Popłońską-Kowalską jako gospodarze terenu, 3 sierpnia 2020r. podpisali List Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”.

Cieszę się, że w dobie „koronawirusa” udało się rozpocząć tak potrzebny projekt. Opieka nad osobami starszymi była do niedawna traktowana marginalnie, czas najwyższy wyjść naprzeciw problemom osób starszych i chorych. W obszarach opieki społecznej musimy działać dynamicznie i wspólnie, na bazie wymiany międzygminnych doświadczeń. W Wielkopolsce przybywa ludności w wieku poprodukcyjnym, gdzie jednym ze skutków tego stanu rzeczy będzie zwiększenie popytu na różnego rodzaju usługi opiekuńcze - mówił na otwarciu Wójt Gminy Dopiewo

W inauguracji projektu obok partnerów projektu - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań - wzięli udział przedstawiciele gmin:

 • Gmina Buk - Sekretarz Miasta i Gminy Aleksandra Wawrzyniak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku Agnieszka Słaby.
 • Gmina Dopiewo - Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Magdalena Popłońska-Kowalska.
 • Gmina Kleszczewo - Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyna Sznajder-Występska.
 • Gmina Kórnik - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku Agnieszka Mieloch, Koordynatorem ds. współpracy międzywydziałowej Iwona Pawłowicz Napieralska.
 • Gmina Stęszew - Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Mirosława Walkowiak.
 • Gmina Suchy Las - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Malendowska.

Podczas uroczystości przedstawiciele gmin podpisali listy intencyjne oraz zostali oprowadzeni po siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Siedziba DDOM znajduje się przy ul. Innowatorów 8, w Dąbrowie, na terenie gminy Dopiewo. DDOM to opieka stacjonarna dla 25 osób, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00. W placówce realizowane będą świadczenia medyczne tj: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Pacjenci mogą liczyć na wyżywienie oraz transport. Warto zaznaczyć, że wszystkie świadczenia w ramach projektu wykonywane będą nieodpłatnie.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej moga liczyć na wyżywienie oraz transport.

Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM).

Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:

 • Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleopiekę
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych
 • Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu – jest odpowiedzialne za:

 • Centrum Usług Domowych (rozpoczynające działalność od 08.2020) oferujące:* Pomoc opiekunów- wizyty domowe u uczestników projektu: edukacja i profilaktyka zdrowotna; wsparcie psychospołeczne; działania aktywizacyjne; pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności; udzielanie informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp.* Usługi domowe - dostosowane do potrzeb wsparcie specjalistów (opieka pielęgniarska, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne)
 • Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych (rozpoczynające działalność od 09.2020) – zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” -  ma swój punkt obsługi w budynku OPS przy ul. Konarzewskiej 12, w Dopiewie.

Stowarzyszenie Medycyna Polska – jest odpowiedzialne za:

 • Centrum Teleopieki (rozpoczynające działalność od 08.2020) - Teleopieka to forma usługi dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, to również systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej. Uczestnicy projektu otrzymają zestawy aparatów telefonicznych i mobilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. „czerwony guzik”) w postaci wisiorka/bransoletki, który podopieczni mogą mieć stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie przeprowadzać będą z beneficjentami, min. raz w tyg., rozmowy o charakterze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość codziennego kontaktu z teleopiekunami podejmowanego z własnej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony guzik”).

Centermed Poznań - jest odpowiedzialny za:

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej - DDOM (rozpoczynający działalność od 08.2020): - w ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów.

Projekt jest realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań.

Usługi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Skip to content