Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie  

od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023r.

Wnioski  złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych*.

* Mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.


Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1 000 złotych - w przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh

- 1 500 złotych - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh – (w takim wypadku do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh)


Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).


* Wskazane we wniosku funkcjonujące źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do dnia
11 sierpnia 2022 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wyjątek stanowią nowe źródła ogrzewania, uruchomione po raz pierwszy po tej dacie).

Jeżeli jednak twoje źródło zostało wpisane lub zgłoszone po 11 sierpnia 2022 r. (bądź w ogóle nie zostało zgłoszone), wówczas dodatek może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracowników gminy wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania.


We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.


Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga! Na podstawie art. 233 §6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - i taka informacja znajduje się w oświadczeniu.


Do pobrania:

Skip to content