Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo , prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji , o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust.2 ustawy PZP unieważnił postępowanie.


Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 2, art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą PZP” zawiadamia o odrzuceniu oferty.


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki w wysokości  370.000,00 zł

Skip to content