Konsultacje społeczne dotyczące "diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Dopiewo"


Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Dopiewo do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych w terminie od 14.12.2023 r. do 31.12.2023 r., konsultacji dotyczących „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Dopiewo", w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Raport dostępny TUTAJ


Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Dopiewo", w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie można zgłaszać w terminie od 14 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy


Formy zbierania uwag, opinii i proponowanych zmian

Składanie opinii, uwag i propozycji zmian odbywać się będzie za pomocą formularza, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo nr 788/2023 z dnia 30 listopada 2023r.:

 1. drogą pocztową – na adres: Ośrodek Pomocy Społecznie w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
 2. osobiście – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznie w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, Dział OSL pokój nr 3
 3. w wersji elektronicznej – formularz podpisany i zeskanowany przesłany na adres: lub jakub.grypczyń
 4. za pomocą formularza online – dostępnego na platformie dopiewo.konsultacjejst.pl TUTAJ

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 61 814 80 20 wew.21

osoba do kontaktu: Anna Żygulska

Szczegółowe zapytania można kierować również do wykonawcy badań:

Lokalne Badania Społeczne

e-mail:


OBSZARY DIAGNOZY

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej jest podstawą rozwoju usług społecznych w Gminie Dopiewo, określenia sposobu ich realizacji oraz możliwości zaangażowania w ten proces różnych interesariuszy: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i samych mieszkańców. Diagnoza posłuży opracowaniu Programu Usług Społecznych, jak również będzie niezbędnym elementem dla opracowania Planu Organizowania Społeczności Lokalnej. 

Diagnoza objęła następujące obszary badawcze:

 • kapitał społeczny, aktywność, partycypacja, włączanie mieszkańców,
 • ocena jakości życia,
 • ranking problemów społecznych,
 • potencjały i zasoby społeczności lokalnej,
 • korzystanie z usług społecznych i poziom satysfakcji,
 • ocena jakości pracy dotychczasowych i potencjału usługodawców,
 • zapotrzebowanie na usługi społeczne,
 • określenie grup docelowych i ich potrzeb,
 • kwestia odpłatności usług,
 • pakiety usług i sposób ich świadczenia,
 • relacje OPS/CUS z podmiotami zewnętrznymi i współpraca z usługodawcami,
 • komunikacja społeczna, edukacja, upowszechnianie wiedzy. 

Badanie zrealizowane zostało na losowo-kwotowej próbie 700 mieszkańców Gminy Dopiewo, odzwierciedlającej strukturę badanej populacji ze względu na wiek i płeć.


Załączniki:

Skip to content