NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOPIEWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo


II. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


III. Niezbędne wymagania:

A. Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie: wyższe (pożądane ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie i marketing)

B. Doświadczenie zawodowe:

 • preferowany: co najmniej 3-letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • dodatkowe: doświadczenie na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami.

C. Dodatkowe umiejętności:

 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy, terminowość oraz gotowość do
 • podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Ośrodka,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

D. Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku,
 • komunikatywność, rzetelność, samodzielność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, dokładność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • radzenie  sobie w relacjach  trudnych.

E. Niezbędna wiedza w zakresie przepisów

 • ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • ewidencja operacji gospodarczych w systemie finansowo-księgowym,
 • dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej w zakresie realizacji płatności i podpisywania przelewów,
 • terminowe dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • uzgadnianie i rozliczanie spisów inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
 • kontrola dochodów jednostki,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych,
 • kontrola i zamawianie środków pieniężnych,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • współudział w sprawozdawczości,
 • współpraca z działem pomocy społecznej oraz świadczeń ds. zabezpieczenia rodziny,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim i innymi podmiotami,
 • przygotowywanie dokumentów i danych do analiz związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

V Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30,
 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się  w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
 • w pomieszczeniu biurowym (piętro,  winda),
 • w zespole,
 • przy sztucznym oświetleniu,

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała,
 • szczególnej koncentracji,
 • obsługi komputera i programów komputerowych,
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax),
 • dobrej ostrości wzroku,
 •  kontaktu z ludźmi.

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.


VII Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.cusdopiewo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV ,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a  ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.)

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie”

należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 10 listopada 2022r. o godzinie 1530, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej      telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Załączniki:

Skip to content