OFERTA PRACY - STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ


DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE


I. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

II. Nazwa stanowiska urzędniczego:
Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

III. Niezbędne wymagania

A) Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • preferowane wykształcenie wyższe

B) Doświadczenie zawodowe:

 • preferowany: 2- letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • dodatkowe: doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa klientów ubiegających się o świadczenia realizowane w dziele świadczeń na rzecz rodziny, w tym przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń,
 • przygotowywanie decyzji, pism, informacji i zaświadczeń w powyższych sprawach,
 • prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775),
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
 • dochodzenie zwrotu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzicielskich, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych, Funduszu alimentacyjnego,
 • sporządzanie zestawień i analiz dotyczących realizowanych zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Dyrektora.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
• godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30,
• praca ma charakter administracyjno - biurowy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
• w pomieszczeniu biurowym (piętro, winda)
• w zespole
•przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

• wymuszonej pozycji ciała
• obsługi komputera i programów komputerowych
• obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
• dobrej ostrości wzroku
• częstego kontaktu z ludźmi.


Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.cusdopiewo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą- jeśli posiada,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz.1260 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo


Termin składania dokumentów upływa 02 października 2023r. o godzinie 17:00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Załączniki:
Skip to content