Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 


CUS 221.04.2024

Dopiewo, dnia 10.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Towarzystwo Nasze Szwederowo, ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz


05.06.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.06.2024 r. Zamawiający CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DOPIEWIEdokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Zamawiający informuje, że:

1.     Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 240 000,00 PLN brutto.

2.     Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  1. Włóczykij Sebastian Cienkosz ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, cena 287 880,00 PLN.
  2. Towarzystwo Nasze Szwederowo, ul. Nowotorska 25/106, 85-120 Bydgoszcz, cena 173 400,00 PLN
  3. LUTUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryczna 15/2, 20-301 Lublin, cena 198 000,00 PLN.

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest usługa społeczna polegająca na organizacji wypoczynku letniego z realizacją programu socjoterapeutycznego, nad morzem dla 120 osób- dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dopiewo, w wieku 7-15 lat w szczególności ze środowisk zagrożonych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zał. nr 6 do SWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 23.06. do 02.07.2024 r.

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Wykonawca jest związany ofertą do 04.07.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2024 roku do godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2024 roku o godz. 9.00

Otwarcie jest niejawne.

Kryteria oceny:

Lp.KryteriumWaga
1.     Cena60% = 60 pkt
2.     Doświadczenie kierownika wypoczynku30% = 30 pkt
3.     Odległość obiektu od plaży10% = 10 pkt.
Razem100% = 100 pkt

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Skip to content