OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Jego założeniem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługa opieki wytchnieniowej w 2022 roku przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującemu całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Grupa docelowa

Pomocą w formie opieki wytchnieniowej przewiduje się objąć członków rodziny lub opiekunów 20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla jednej osoby wynosi 240 godziny, ogółem liczba godzin do zrealizowania wyniesienie 6000.

FORMY POMOCY:

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie mogła zostać zrealizowana poprzez świadczenia w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
    • ośrodku wsparcia
    • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Dopiewo

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.

Skip to content