Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - „Specjalistyczna usługa opiekuńcza fizjoterapii w miejscu zamieszkania”

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Specjalistyczna usługa opiekuńcza fizjoterapii w miejscu zamieszkania”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zakres usługi z interwencji EFS+, to usługa społeczna z zakresu wsparcia rodziny, wsparcia osób starszych i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.


Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2024 r.

Wykonawca jest związany ofertą do 13.07.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2024 roku do godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 roku o godz. 9.00


Wykonawca składa wraz z ofertą (interaktywny „Formularz ofertowy”) dokumenty podpisane zgodnie
z wymogami pkt 7 SWZ:

  1. Wypełnione oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ;
  2. Wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
  3. Wypełnione oświadczenie dot. podziału prac realizowanych przez podmioty występujące wspólnie - załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
  4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
  5. Formularz cenowy - załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się TUTAJ


Załączniki:

Skip to content