OFERTA PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY


Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa na zastępstwo

Zatrudnienie :  od 1.09.2023

Termin składania dokumentów: 07.08.2023


 1. Wymagania od kandydata:

A) Wymagania stawiane kandydatowi:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U z  2019r. ,poz. 1507 z późń. zm.) tj.: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz w pełni korzystanie z praw publicznych.
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

  B) Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B, z możliwością korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych ( ryczałt paliwowy ),
 • samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 • zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
 • wysoka kultura osobista,

2. Zakres wykonywanych czynności :

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ,
 • praca ze społecznością lokalną

3. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku

 • praca  będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie 8 h czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo);
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

4. Wymagane dokumenty

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.cusdopiewo.pl ,
 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.

5.  Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty  można składać :

 • drogą pocztową na adres

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

 • osobiście  w siedzibie tut. OPS- Punkt Obsługi Klienta

Dokumenty z dopiskiem na kopercie : „Dotyczy naboru na stanowisko  Pracownik socjalny ”


Termin składania dokumentów upływa 07.08.2023  r. o godzinie 1530,

przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie;

dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe

kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Informacji dodatkowych udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
pod nr tel.61-814-80-20 oraz za pomocą  poczty

Skip to content