Protokół z otwarcia ofert

Poniżej przedstawiamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem są:

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo.

Skip to content