Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy, tych którzy spełniają kryterium dochodowe !!!


Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB.

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  • osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  • osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).


Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

  • Wnioskodawca, jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego;
  • Musisz złożyć oświadczenie, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.);
  • Trzeba podać informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Załącz kopie faktur VAT i dowody ich opłacenia.

Wnioski można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


Załączniki:

Skip to content