Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnęliśmy nasz pierwszy otwarty konkurs ofert. Dzięki niemu w najbliższym czasie będziemy świadczyć dwie nowe usługi społeczne.


Wójt Gminy Dopiewo Zarządzeniem nr 28/2024 z dnia 4 lipca 2024r., ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2024 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).


Realizatorzy, których oferty zostały wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, wymienieni zostali:
w załączniku nr 1 do zarządzenia – w ramach zadania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
oraz
w załączniku nr 2 do zarządzenia – w ramach zadania ochrona i promocja zdrowia.


Załączniki:


Działanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

-

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content