ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączeniu poniżej

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączeniu poniżej


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: usługa społeczna polegająca na organizacji wypoczynku letniego z realizacją programu socjoterapeutycznego, nad morzem dla 120 osób- dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat w szczególności ze środowisk zagrożonych


Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa PZP”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.


Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym- stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie e-Zamówienia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2023r. do godz. 15:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2023r. o godzinie 12:00.


Załączniki:

Skip to content