Zmiany w Świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w Świadczeniu pielęgnacyjnym.

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. będą mogły otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami  z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

Osoba wymagająca opieki musi legitymować się ważnym orzeczeniem o:

  • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (orzeczenie  w punkcie 7 i 8 musi zawierać informację o treści „wymaga”);
  • albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Możliwość  łączenia pracy zawodowej (bez żadnych ograniczeń) z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Emerytura, renta lub inne świadczenie emerytalno-rentowe opiekuna również nie będzie kolidować z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego o 100% na każdą drugą i kolejną osobę w wieku do 18 roku życia legitymującą się odpowiednim ww. orzeczeniem nad którą sprawowana jest opieka (należy złożyć wniosek).

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach będzie można składać w Centrum Usług Społecznych po wejściu w życie nowych przepisów czyli od 1 stycznia 2024 r. Wnioski będzie można składać tradycyjnie na formularzach papierowych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia .

Uwaga:

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne przyznane im zgodnie z aktualnymi przepisami 
i które będą chciały po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, będą również musiały złożyć nowy wniosek o to świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze „starego”, dotychczas otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2988 zł miesięcznie.

Więcej informacji można znaleźć na rządowych stronach internetowych.

Skip to content