Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji , o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki w wysokości  370.000,00 zł.

Skip to content