Ogłoszenie naboru na stanowisko pracownika socjalnegoDyrektor Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny.


Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Zatrudnienie : od 1.03.2024
Termin składania dokumentów: 02.02.2024


Wymagania stawiane kandydatowi

posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U z 2019r. ,poz. 1507 z późń. zm.) tj.: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz w pełni korzystanie z praw publicznych.
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty można składać :

 • drogą pocztową na adres
  Centrum Usług Społecznych
  ul. Konarzewska 12
  62-070 Dopiewo
  Dokumenty z dopiskiem na kopercie : „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny ”
 • osobiście w siedzibie tut. CUS- Punkt Obsługi Klienta

Termin składania dokumentów upływa 02.02.2024 r. o godzinie 14.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Centrum Usług Społecznych w Dopiewie;
dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu:


Załączniki:

Skip to content