"Opieka wytchnieniowa” 2024 - rozpoznanie potrzeb

Gmina Dopiewo planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są
o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie pod numerem telefonu 
61 8148 020 wew.12  lub 785 232 076 (osoba do kontaktu: Laura Mikołajczak) w terminie 
do 14.11.2023r.


Należy zaznaczyć, iż ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.


Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

   1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

    - orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)  

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Skip to content