Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego_Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: "Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach specjalistycznego poradnictwa z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo”


Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.


Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2024 r.

Wykonawca jest związany ofertą do 10.05.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2024 roku do godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024 roku o godz. 9.00


Wykonawca składa wraz z ofertą (interaktywny „Formularz ofertowy”) dokumenty podpisane zgodnie z wymogami pkt 11.B SWZ:

  1. Wypełnione oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ;
  2. Wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
  3. Wypełnione oświadczenie dot.podziału prac realizowanych przez podmioty występujące wspólnie- załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
  4. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
  5. Formularz cenowy - Załącznik Nr 5 do SWZ

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się TUTAJ


Załączniki:

Skip to content