Szacowanie wartości zamówienia - schronienie w schronisku dla osób bezdomnych - AKTUALIZACJA

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).


I. Zamawiający

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP 777-31-33-416, REGON 631258738,

działającą przez swoją jednostkę organizacyjną, tj.:

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo


II. Postanowienia ogólne

Centrum Usług społecznych w Dopiewie planuje realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych,  oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dopiewo. W okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na  powyższe Centrum Usług Społecznych w Dopiewie zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia, w formie odpowiedzi na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia stanowiącego załącznik nr 1.


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób tego pozbawionych, dla których organem właściwym miejscowo jest Zamawiający, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. w formie:

 • schroniska dla osób bezdomnych,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Zakres usług:

1) Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w tym:

 1. Umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
 2. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży;
 3. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;
 4. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
 5. Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;
 6. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

2) Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym:

 1. Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie;
 2. Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku
  i gorącego napoju;
 3. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc
  w myciu, kąpaniu i ubieraniu opieka higieniczna;
 4. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną;
 5. Umożliwienie prania i suszenia odzieży;
 6. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości
  jej wymiany;
 7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 8. Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących
  na podstawie odrębnych przepisów;
 9. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

Termin realizacji

Świadczenie usług obejmie okres od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.


IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługi będą świadczone na rzecz osób, dla których organem właściwym miejscowo do udzielania świadczeń z pomocy społecznej jest Zamawiający
 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób bezdomnych, kierowanych do korzystania z usług będzie zależna od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia.
 3. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Dopiewie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie oraz e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
 5. W przypadku zawarcia umowy na realizację usługi, wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w przypadku umieszczenia osoby bezdomnej w określonej placówce. Zamawiający nie dopuszcza płatności ryczałtowych za gotowość do przyjęcia osób do placówki, a jedynie za faktycznie przyjęte do placówki osoby – stosownie do czasu pobytu.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą placówki wpisane przez Wojewodę do rejestru miejsc dla osób bezdomnych
  i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Zapewnią   personel   zgodnie z wymogami, określonymi w art.  48a ust. 2g i 2h ustawy
  o pomocy społecznej odpowiednio do formy świadczonych usług.  
 3. Zapewnią minimalny standard usług podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896) - odpowiednio do formy świadczonych usług.
 4. Minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. Sposób przygotowania i złożenia informacji

 1. Informacje o proponowanej cenie za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia stanowiącego załącznik nr 1, który należy przesłać na adres e-mail:
 • Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;


Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami:

Skip to content