Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Działając na podstawie art. 255 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia, w tym dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością i osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z podziałem na 2 części” (nr OPS.221.05.2022), ze względu na to, że prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Skip to content