Zaproszenie do składania ofert - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje  o wynikach postępowania:


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem są: Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkiwania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo


Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki z terenu Gminy Dopiewo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.


Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa PZP”.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2023r. do godz. 15:30.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 03.05.2023r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2023r. o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do komunikatu.

Załączniki:

Skip to content