ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W wyniku postępowania, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie 10 spotkań dotyczących procesu tworzenia i wdrażania Centrum Usług Społecznych oraz skutecznego procesu zmiany społecznej, adresowanych do pracowników instytucji i organizacji społecznych, lokalnych liderów oraz do mieszkańców Gminy Dopiewo, została wyłoniona firma „JUST-IN” – BADANIA RYNKU I PROJEKTY ARTYSTYCZNE JUSTYNA MENCEL.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów


W związku z realizacją projektu pt.: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie 10 spotkań dotyczących procesu tworzenia i wdrażania Centrum Usług Społecznych oraz skutecznego procesu zmiany społecznej, adresowanych do pracowników instytucji i organizacji społecznych, lokalnych liderów oraz do mieszkańców Gminy Dopiewo.


Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2023 r. do godz. 14.00, w następujący sposób:

  • elektronicznie e-mailem na adres: poprzez przesłanie oferty według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać, stanowiące jej integralną część:

  • koncepcję realizacji 10 spotkań – której wzór stanowi załącznik nr 2
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3

Załączniki do pobrania:

Skip to content