ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów


Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie oferenta, który przygotuje catering  i zapewnieni  obsługę 11 spotkań opłatkowych dla seniorów na terenie Gminy Dopiewo.

Zlecenie zostanie  zrealizowane w terminie od 8 do 17 grudnia 2023r w różnych lokalizacjach Gminy Dopiewo.


Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2023 r. do godz. 14.00, w następujący sposób:

  • elektronicznie e-mailem na adres: lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 – poprzez przesłanie oferty według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.


Załączniki do pobrania:

Skip to content