Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, wykonywanych na terenie gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego w terminie do 31.12.2022 r.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2022 r. do godz. 15:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godzinie 12:00

Załączniki:

Skip to content