Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem są: Usługi opiekuńcze w Gminie Dopiewo

Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Dopiewo.

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2022 r. o godzinie 12:00.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, która została złożona przez Wykonawcę: Home Express sp. z o. o., ul. Wiertnicza 104/1, 02-952 Warszawa.

Skip to content