DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,

sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,

nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,

tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,

inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,

edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,

rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,

inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,

monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,

kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,

prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),

udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,

udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,

udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.

bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

 • planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,
 • sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,
 • tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,
 • inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,
 • edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,
 • rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,
 • inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,
 • kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,
 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),
 • udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.
 • bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.
 • bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. USŁUG, REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • realizacja zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod względem zgodności z decyzją administracyjną,
 • współpraca z podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie usług dotyczących seniorów i osób niesamodzielnych,
 • realizacja programów i projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w tym m.in. program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi programami i projektami,
 • pozyskiwanie i analiza usługodawców oraz opiekunek/ów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z zakresu świadczonych usług w ramach programów i projektów,
 • nadzór nad prawidłowością ewidencji czasu pracy opiekunek/ów,
 • kontakt z podmiotami pośredniczącymi i zarządzającymi programami/projektami,
 • realizacja zadań związanych z ewaluacją i monitoringiem realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług, programów i projektów,
 • współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji zadań,
 • prowadzenie na bieżąco zestawień finansowych dotyczących terminowości opłat za realizowane usługi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
 • przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej w zakresie oferowanych usług, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_0]

Skip to content