Otwarty Konkurs Ofert

Aktualizacja 29.05.2024

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje trzeciego sektora na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2024 r. w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia.
W trakcie spotkania przekażemy podstawowe informacje na temat procedury wyboru, formy oraz realizacji zadania publicznego.

Termin: 5 czerwca, o godzinie 17:00,
Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Link do spotkania poniżej:
https://zoom.us/j/91893961485...


Zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 20 maja 2024 roku, w związku z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), a także przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1818), Wójt Gminy Dopiewo ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2024 r. podmiotom wymienionym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia.


Zadanie zlecane jest w formie powierzenia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Dopiewo wynosi 100 % całkowitych kosztów zadania publicznego.
W ramach powierzonych zadań, oferent nie może pobierać świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.
Koszty administracyjne zadania, tzw. koszty obsługi realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania.


W wyniku postępowania konkursowego będzie wybrany jeden oferent na każde z zadań
(zadanie I - Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i zadanie II - Ochrona i promocja zdrowia).


Termin realizacji zadania:
1) minimalnie od 21 czerwca 2024 r.
2) maksymalnie do 31 grudnia 2024 r.

Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:
1) od daty zawarcia umowy
2) maksymalnie do 31 grudnia 2024 r.


Oferty w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić tytuł zadania oraz nazwę i adres zwrotny organizacji, należy złożyć w terminie do 11 czerwca 2024r., w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ul. Konarzewska 12 62-070 Dopiewo
2) osobiście w siedzibie tut. Centrum Usług Społecznych w Dopiewie - Sekretariat, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do CUS, a nie data nadania w placówce pocztowej.


Szczegółowe informacje znajdują się Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2024 Wójta Gminy Dopiewo
z dnia 20.05.2024 r.


Dokumenty do pobrania:


Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Dworcowa 1, 62-070 Dopiewo,
poprzez e-mail: lub
albo pod numerem telefonu: 609 002 538 i 693 290 030

Skip to content