Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo.

II. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

III. Niezbędne wymagania:

A)   Wymagania stawiane kandydatowi:

-      wykształcenie: wyższe (preferowane z obszaru nauk społecznych).

B)    Doświadczenie zawodowe:

-      preferowany: 2 letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,

-      dodatkowe: doświadczenie w zakresie budowania lokalnej współpracy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, organizowania (animowania) społeczności lokalnej / realizowania działań
środowiskowych / prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej, sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

C)   Dodatkowe umiejętności:

-      umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z osobami i podmiotami tworzącymi społeczność lokalną,

-      umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji przydatnych do realizacji zadań,

-      umiejętność obsługi oprogramowania biurowego,

-      umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań i prezentacji,

-      zorientowanie na cel,

-      wysoki poziom zaangażowania,

-      samodzielność, elastyczność w wykonywaniu zadań,

-      etyka zawodowa,

-      komunikatywność / rzeczowa komunikacja - również w sytuacjach trudnych,

-      wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,

-      otwartość na nowe rozwiązania.

D)   Ponadto od kandydata oczekujemy:

-      umiejętności obsługi Power Point,

-      umiejętności obsługi klienta / uprzejmość, rzeczowość/  asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji

-      prawo jazdy kat. B.

E)    Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

-      wiedza z obszaru pomocy społecznej i integracji społecznej, w tym zakresie dokumentów strategicznych dot. obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa,

-      wiedza z zakresu UPzp

-      wiedza z zakresu metodyki zarządzania projektami,

-      wiedza z zakresu budowania partnerstw lokalnych,

-      wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-      aktywne budowanie relacji z JST oraz z innymi instytucjami sektora administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi

-      organizacja i prowadzenie spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji poszczególnych sektorów oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej,

-      zbieranie, opracowywanie i analiza danych źródłowych na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych

-      organizacja, przeprowadzenie i analiza badań niezbędnych do przygotowania dokumentów, w tym pogłębiona diagnoza potrzeb mieszkańców

-      udział we wszystkich wymaganych działaniach związanych z przygotowaniem dokumentów na rzecz mieszkańców (konsultacje, wizyty studyjne, warsztaty, badania, konsultacje społeczne itp.)

-      realizacja działań promocyjnych związanych z wdrażanymi usługami, sporządzanie ofert i prezentacja usług

-      wdrażanie zatwierdzonych przez pracodawcę działań mających na celu ciągłe umacniani i rozwój oferowanych usług

-      dbałość o jakość przygotowywanych dokumentów w zakresie formalnym, merytorycznym i finansowym

-      dbałość o formalno-prawną zgodność przygotowywanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

-      stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej w zakresie oferowanych usług, w szczególności w kresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania JST

-       tworzenie, współtworzenie i wdrażanie dokumentów dotyczących modelu kooperacji w Gminie,

-      współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,

-      współtworzenie wniosku o płatność,

-      Organizacja, przygotowanie, realizacja etapów przeprowadzania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych powyżej 130.000 zł w szczególności:

·      prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej;

·      przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia przy współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zadanie,

·      przygotowanie planu zamówień,

·      sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

·      udział w komisji przetargowej i współpraca z innymi członkami zespołu;

·      przygotowanie projektów zarządzeń, procedur, regulaminów dot. zamówień publicznych w OPS;

·      koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem;

·      przygotowanie oraz sprawdzanie poprawności wszelkich dokumentów przygotowanych w związku z zamówieniem publicznym;

·      obsługa platformy zakupowej i innych programów i narzędzi informatycznych używanych w zamówieniach publicznych.

-      monitorowanie rynku zamówień publicznych;

-      redagowanie zapytań ofertowych.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

-      praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

-      godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:30,

-     Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,

-      w pomieszczeniu biurowym (piętro, winda),

-      w zespole,

-      przy sztucznym oświetleniu.

wymagająca:

-      wymuszonej pozycji ciała,

-      obsługi komputera i programów komputerowych,

-      obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax),

-      dobrej ostrości wzroku,

-      częstego kontaktu z ludźmi.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

VII Wymagane dokumenty:

-     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.opsinfo.pl

-     list motywacyjny;

-     życiorys – CV

-     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,

-      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

-      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-      oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-      zaświadczenie potwierdzające straż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,

-      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego - dotyczy obcokrajowców,

-       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata niepełnosprawnego ,który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 o ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.)

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie" należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

60-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 9 września 2022r. o godzinie 14:30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

-      Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

-      informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Skip to content