NOWY TERMIN na złożenie wniosku o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy

Z uwagi na liczne zapytania i błędnie złożone wnioski informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. do art. 13 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), dodano ust. 1e, zgodnie z którym "wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem". Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania (ust. 1f).

Z powyższego wynika, że miesięczny termin do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez osoby, które zapewniają schronienie uchodźcom, mija z dniem upływu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia.

Jeśli zatem wniosek dotyczący zakwaterowania i wyżywienia za okres od 06.07.2022 r. do 05.08.2022 r. żeby został zachowany termin miesięczny - musi zostać złożony do 05.09.2022 r.

*Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Skip to content