NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE 

(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

II. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko referenta/inspektora w pełnym wymiarze etatu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

III. Niezbędne wymagania:

 1. Wymagania stawiane kandydatowi:
 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • preferowane wykształcenie wyższe
 • Dodatkowe umiejętności:
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Ośrodka,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz Ośrodka,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.
 • Ponadto od kandydatów oczekujemy:
 • komunikatywność i wysoka umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • asertywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność, dokładność
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • radzenie  sobie w relacjach z trudnym klientem.
 • Niezbędna wiedza w zakresie przepisów
 • świadczeń  rodzinnych
 • funduszu alimentacyjnego
 • pomocy społecznej
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • o samorządzie gminnym

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • obsługa klienta w sprawach z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • przyjmowanie i wydawanie wniosków wraz z pełną dokumentacją dot. ustalenia  prawa do świadczeń realizowanych przez Ośrodek,
 • obsługa telefoniczna i mailowa klienta OPS,
 • organizacja pracy Punktu Obsługi Klienta Ośrodka, w tym udzielanie informacji interesantom oraz organizowanie spotkań z dyrektorem,
 • prowadzenie rejestrów pism przychodzących i wychodzących,
 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów oraz wniosków związanych z działalnością Ośrodka;
 • sporządzanie pism urzędowych do instytucji i organizacji,
 • weryfikacja wniosków, pism i dokumentów wpływających do Ośrodka w zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • obsługa korespondencji,
 • obsługa strony internetowej, ePUAP i BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30,
 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się  w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
 • w pomieszczeniu biurowym (piętro,  winda)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.opsinfo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą- jeśli posiada,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a  ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz.1260 z późn. zm.).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Punkcie Obsługi  Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2022r. o godzinie 1430, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej      telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
Skip to content