OFERTA PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY


Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa na zastępstwo

Zatrudnienie :  od 1.09.2023

Termin składania dokumentów: 07.08.2023


 1. Wymagania od kandydata:

A) Wymagania stawiane kandydatowi:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U z  2019r. ,poz. 1507 z późń. zm.) tj.: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków :
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz w pełni korzystanie z praw publicznych.
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

  B) Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B, z możliwością korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych ( ryczałt paliwowy ),
 • samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 • zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
 • wysoka kultura osobista,

2. Zakres wykonywanych czynności :

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ,
 • praca ze społecznością lokalną

3. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku

 • praca  będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie 8 h czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo);
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

4. Wymagane dokumenty

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.cusdopiewo.pl ,
 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.

5.  Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty  można składać :

 • drogą pocztową na adres

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo

 • osobiście  w siedzibie tut. OPS- Punkt Obsługi Klienta

Dokumenty z dopiskiem na kopercie : „Dotyczy naboru na stanowisko  Pracownik socjalny ”


Termin składania dokumentów upływa 07.08.2023  r. o godzinie 1530,

przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie;

dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe

kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Informacji dodatkowych udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
pod nr tel.61-814-80-20 oraz za pomocą  poczty

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,

sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,

nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,

tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,

inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,

edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,

rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,

inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,

monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,

kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,

prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),

udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,

udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,

udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.

bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

 • planowanie i współudział w realizacji diagnozy społeczności lokalnej,
 • sporządzanie i aktualizowanie mapy zasobów i potrzeb,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z mieszkańcami społeczności lokalnej, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi podmiotami w zakresie organizowania społeczności lokalnej,
 • tworzenie sieci współpracy i wspieranie procesu budowania partnerstwa lokalnego, budowanie lokalnych koalicji,
 • inicjowanie działań lub wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, organizowanie spotkań, konsultacji,
 • edukacja, poradnictwo obywatelskie, inicjowanie i wspieranie działalności grup samokształceniowych, wspieranie działalności liderów lokalnych, moderowanie sytuacji edukacyjnych,
 • rzecznictwo, wspieranie członków społeczności lokalnej  w artykulacji interesów społecznych,
 • inicjowanie i współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,
 • kształtowanie lokalnej polityki społecznej poprzez uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu programów i usług społecznych, których celem jest zaspokajanie potrzeb i wzmacnianie społeczności lokalnej,
 • prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (mapa zasobów i potrzeb, plan działania, sprawozdania, dokumentacja związana z monitoringiem i ewaluacją, dokumentacja związana z realizacją zadań bieżących, prowadzenie dokumentacji fotograficznej),
 • udział w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz samodoskonalenie warsztatu pracy dotyczącego realizowanych zadań.
 • bieżąca obsługa organizacyjna spotkań przygotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.
 • bieżąca obsługa mieszkańca, zainteresowanego działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. polityki społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. USŁUG, REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW


Informacja o wyniku naboru


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • realizacja zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod względem zgodności z decyzją administracyjną,
 • współpraca z podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie usług dotyczących seniorów i osób niesamodzielnych,
 • realizacja programów i projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w tym m.in. program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi programami i projektami,
 • pozyskiwanie i analiza usługodawców oraz opiekunek/ów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z zakresu świadczonych usług w ramach programów i projektów,
 • nadzór nad prawidłowością ewidencji czasu pracy opiekunek/ów,
 • kontakt z podmiotami pośredniczącymi i zarządzającymi programami/projektami,
 • realizacja zadań związanych z ewaluacją i monitoringiem realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług, programów i projektów,
 • współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne w celu realizacji zadań,
 • prowadzenie na bieżąco zestawień finansowych dotyczących terminowości opłat za realizowane usługi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
 • przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej w zakresie oferowanych usług, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

Termin składania dokumentów upływa 24 kwietnia 2023r. o godzinie 1700, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.


Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. usług, realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12

62-070 Dopiewo


Załączniki:

[/ffb_param][/ffb_paragraph_0]

Skip to content