Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego


DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia z terenu Gminy Dopiewo.


Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa PZP”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.


Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym- stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie e-Zamówienia.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2023r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2023r. o godzinie 11:30.


Załączniki:

Skip to content