STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje, o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń realizowanych w OPS w Dopiewie.
Szczegóły w załączniku poniżej.DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE


Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.


Niezbędne wymagania:

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • preferowane wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

 • preferowany: 2- letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • dodatkowe: doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • obsługa klientów ubiegających się o świadczenia realizowane w dziele świadczeń na rzecz rodziny, w tym przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania świadczeń,
 • przygotowywanie decyzji, pism, informacji i zaświadczeń w powyższych sprawach,
 • prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775),
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
 • dochodzenie zwrotu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzicielskich, programu czyste powietrze, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz stypendium i zasiłków szkolnych, Funduszu alimentacyjnego,
 • sporządzanie zestawień i analiz dotyczących realizowanych zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • stałe dążenie do podnoszenia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej, w szczególności w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30,
 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12,
 • w pomieszczeniu biurowym (piętro, winda)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie” należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Konarzewska 12
  62-070 Dopiewo

   
 • Termin składania dokumentów upływa 27 listopada 2023r. o godzinie 17:00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.
   
 • Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu o naborze


Skip to content