Zaproszenie do prac komisji konkursowej

Grafika ilustracyjna. Przedstawia oko, w którego środku znajduje się grupa ludzi pracujących wspólnie przy stole.
Na dole belka z logami Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej, Dofinansowania przez Unię Europejską i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do włączenia się w prace komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2024 r. podmiotom wymienionym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Dworcowa 1, 62-070 Dopiewo, lub poprzez e-mail:  lub 
także pod numerem telefonu: 609 002 538 i 693 290 030


Otwarty Konkurs Ofert organizowany jest w związku z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Skip to content