Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składnia do składania ofert - AKTUALIZACJA

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Dopiewo:  

  • schroniska dla osób bezdomnych,
  • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Świadczenie usług obejmie okres od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.


Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 15.00, w następujący sposób:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

W przypadku wyboru Wykonawcy oryginały dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu w celu zawarcia umowy.


Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych dokumentach:


Przedstawiamy ocenę ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały jest Gmina Dopiewo.

Skip to content