Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2024 r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z terenu gminy Dopiewo.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Opieka wytchieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024.

Łącznie zaplanowano realizację 3750 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Szacuje się, że każda z rodzin zakwalifikowana do programu otrzyma średniomiesięcznie 15 godzin wsparcia tj. 150 godziny rocznie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie do Programu osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności następuje przez złożenie:

  • Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu).
  • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego/orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia.
  • Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 marca 2024 roku.

  • drogą pisemną, pocztą tradycyjną,
  • elektroniczną EPUAP: /CUSDOPIEWO/SkrytkaESP
  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, w godzinach urzędowania CUS.

Szczegółowych informacji na temat usługi udziela Pani Laura Mikołajczak Inspektor ds. usług oraz realizacji programów i projektów (tel. 61-814-80-20 wew. 12).

WAŻNE: Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do Programu.

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu wykorzystania limitu uczestników lub środków zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W załącznikach dostępne są wnioski oraz szczegółowe informacje na temat usług:

Skip to content